ajutor de minimis - Agricultura României

Afişez elemetele după tag: ajutor de minimis

Săptămâna trecută a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 365 din 7 mai 2020, privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și / sau Mangalița", pentru perioada 2020 - 2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia.

Această schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor / întreprinderilor unice care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv:

 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 • producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru ca solicitanţii să devină eligibili în încasarea acestui tip de ajutor de minimis, pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și / sau Mangalița, este necesar să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 • să dețină exploatații înregistrate / autorizate sanitar-veterinar;
 • să dețină scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în RNE;
 • să dețină registrul exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minimum 4 purcei / an / scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap;
 • să identifice, potrivit legislației în vigoare, purceii prevăzuți;
 • să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris în program pe toată perioada de derulare a acestuia.

De menţionat este faptul că, valoarea sprijinului financiar acordat va fi de 1.200 lei / scroafă / an în condiţia în care comercializarea se va efectua pentru minim 4 purcei / cap de scroafă / an la o greutate de minim 8 kg / cap animal.

Astfel, producătorii agricoli care doresc accesarea acestui program, de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și  / sau Mangalița, au obligaţia de a depune anual, câte o cerere de înscriere (tip) la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui, cerere ce va fi însoțită de următoarele documente:

 • certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / actul în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, al solicitantului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
 • document din care rezultă că exploatația figurează înregistrată în RNE, cu animalele identificate și înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
 • document de înregistrare sanitar – veterinară / autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
 • adeverință eliberată de asociația acreditată de Agenția Națională pentru Zootehnie pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea scroafelor în registrul genealogic al rasei, în secțiunea principală, detaliată pe crotalii;
 • registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în registrul genealogic al rasei deținute, în copie;
 • dovadă cont activ de disponibilități bancă / trezorerie.

Ulterior finalizării etapei de înscriere, respectiv după livrarea purceilor de la scroafele eligibile menţionate în cererea de înscriere, solicitanţii vor avea sarcina de a depune câte o cerere de plată (tip), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, împreună cu următoarele documente în copie:

 • factura de vânzare, din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
 • avizul de însoțire, din care rezultă numărul de purcei comercializați, greutatea totală /greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
 • documentul de mișcare animale vii, reglementat de legislația sanitar - veterinară în vigoare;
 • certificatul sanitar - veterinar pentru purceii comercializați;
 • registrul de monte și fătări, din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată și documentele justificative prevăzute anterior se depun până cel târziu la data de 10 decembrie a anului pentru care se depune cererea.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă.

Sursă: DAJ Vaslui

Publicat în Subventii

În Ședința Guvernului din data de 26 martie 2020 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, pentru anul 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei  de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse /transmise la DAJ inclusiv prin fax sau poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai a.c.

Potențialii beneficiari sunt:

 • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător
 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008
 • producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative:

 • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./ Municipiului Bucureşti";
 • să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
 • să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.
 • să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii.
 • să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până la data de 15 iunie a.c. inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Sursa: madr.ro

Publicat în Comunicate MADR

Conform prevederilor din Hotărârea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a productiei de usturoi” precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, producătorii agricoli, respectiv persoanele fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cat si persoanele juridice au obligaţia de a obţine o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, pe o suprafața cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp.

Pentru anul 2020, valorificarea producţiei de usturoi se va efectua în perioada 1 iulie – 20 noiembrie iar documentele justificative se vor depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui până la data de 27 noiembrie 2020.

Ȋn ceea ce privește eligibilitatea în acordarea acestei forme de sprijin financiar, solicitanţii au obligaţia de a îndeplini o serie de condiţii cumulativ, astfel: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp - marcată la loc vizibil cu o placă - indicator, să obțină o producție de minim 3 kg usturoi /10 mp, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol - deschis la primăriile în a căror rază administrativ - teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii, să facă dovada producției realizate prin documente justificative precum și să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi cu tratamentele aplicate culturii de usturoi.

Ȋn acest sens, reiterăm faptul că, în momentul depunerii cererii de înscriere la D.A.J Vaslui, prin care se solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- copie a B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal,

- copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz,

- dovadă cont activ bancă / trezorerie,

- adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză,

- declarație tip pe propria răspundere,

- copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

După verificările efectuate de către reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui, solicitanţii pot depune cererile de înscriere, în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, până la data de 15 mai 2020 inclusiv.

Documentele justificative sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat în anul 2020 este de maxim de 14.248,80 lei / ha și reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 20.000 euro în trei exerciţii financiare/beneficiar.

Ţinem să precizăm faptul că, ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă cultivată cu usturoi este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer a suprafeţei cu excepţia succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

De asemenea, datorită prevenirii riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, precizăm că orice tip de document se va realiza pe format de hârtie și va fi transmis la sediu, prin poștă sau curier.

Sursă: DAJ Vaslui

Publicat în Actualitate

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” continuă și în anul 2020.

Termenul limită de înscriere în program este 15 aprilie 2020, iar termenul limită de valorificare a producției este 15 iunie 2020, inclusiv.

În plus, pentru a avea siguranța că tomatele ce vor fi oferite populației vor avea o calitate cât mai bună, beneficiarii trebuie să deţină un registru de evidență a tratamentelor de protecție a plantelor, ce va fi verificat de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare.

Reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură Județene efectuează verificări la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției.

Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie să valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp.

Principalele modificări pentru anul 2020 au avut în vedere îmbunătățirea programului, astfel încât consumatorii să beneficieze de  tomate de calitate din producția autohtonă.

Ca element de noutate, în anul 2020, verificarea preliminară a dosarelor și instruirea fermierilor privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protecția plantelor se va realiza  de către reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură județene și respectiv, de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare, la Primăria localității respective.

Măsura va fi luată în special pentru cele câteva județe unde sunt foarte mulți beneficiari și pentru a venii în sprijinul fermierilor.

Sursa: madr.ro

Publicat în Comunicate MADR